Polityka Prywatności

Inspektor Ochrony Danych, jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


mgr Alicja Klajbor, Inspektor Ochrony Danych

adres: ul. Nowy Świat 34, 80-299 Gdańsk (z dopiskiem „IOD”)
e-mail: iodo@microsystem.com.pl
telefon: +48 58 551 09 72


Administratorem Państwa danych osobowych, jest firma Microsystem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9 81-730 Sopot, która prowadzi rejestr wizerunku oraz dodatkowych danych takich jak np. numer rejestracyjny pojazdu, którym się Państwo poruszają. Ewidencja następuje, jako zapis z kamer wizyjnych zainstalowanych na budynku mieszczących się na ulicy Nowy Świat 34, 80-299 Gdańsk,

Monitoring prowadzony jest przez Administratora w związku z wykonywaniem zadania realizowanego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, aby zapewnić ochronę osób i mienia znajdujących się na terenie należącym do Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane dla Zarządu firmy Microsystem sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bitwy pod Płowcami 38/6-9 81-730 Sopot.

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do w.w celów. Co do zasady jest to okres 30 dni, przy czym okres ten może zostać wydłużony w przypadku wystąpienia zdarzeń, w których wymagane jest dłuższe utrwalenie zapisu monitoringu.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych.

Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.